TECHNIEK IS OVERAL, HET VERDIENT AANDACHT OM HET TE BEGRIJPEN

fotograaf: Roel Kroes

LEES TIPS

Beste gebruikers.

Een aantal uitgevers gaat ons geen gratis tijdschriften meer leveren en daardoor kunnen wij de site niet meer van content voorzien; wij kunnen immers geen compleet overzicht meer geven van interessante artikelen voor Techniek, Onderzoek & Ontwerp en Mens en Natuur.

Het is erg jammer; omdat juist in deze tijd internet een goed middel lijkt om met elkaar te communiceren en bruggen te slaan tussen mens en zijn omgeving.

Wij willen jullie bedanken voor jullie interesse, wij hebben met plezier aan de site gewerkt en hopen dat het geholpen heeft om de interesse in de technische wereld te vergroten; want let wel:

TECHNIEK IS OVERAL, JE MOET HET ALLEEN ZIEN!

Het ga jullie goed Frank Rosema

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Leergebied
MENS EN NATUUR?

Beste Commissie; ”Curriculum.nl”

Allereerst een groot compliment voor het imposante werk dat jullie geleverde hebben, met de nieuwe voorstellen voor de leergebieden. Vooral de samenhang tussen PO en VO is een grote voortuitgang. Een overzicht van mijn opmerkingen over het leergebied Mens en Natuur ontvangt de ontwikkelcommissie in een bijlage.

Van oorsprong ben ik opleider Techniek geweest aan een hogeschool. Wij hebben hard gewerkt om het vak Techniek inhoud te geven, zodat de leerling de technische wereld om zich heen beter kan begrijpen. Als vak hadden wij het zwaar, steeds moesten wij “opboksen en ons verdedigen” tegenover vakken die een langere geschiedenis hadden, zoals natuur- scheikunde, wiskunde en biologie. Dat waren vaak pittige discussies. Er is miljoenen gestoken in het opzetten en uitvoeren van Techniek. Als schoolvak is het nu vaak verdwenen, maar het heeft de leerlingen toen veel gebracht. Het vak is vaak verder geëvolueerd, in bijvoorbeeld Onderzoek en Ontwerpen.

De conceptvoorstellen voor het leergebied Mens en Natuur zijn gescand en het woord wetenschap en technologie, beide komen 123 keer voor. Realiserende dat het ook in een andere context dan een inhoudelijke zou kunnen; geeft de frequentie en de betekenis van die begrippen in de tekst wel het belang ervan aan. Hetzelfde geldt voor het begrip natuurwetenschappen. De mens – natuur – wetenschap (technologie) staan vaak op gespannen voet met elkaar; zeker als er sprake is van oorzaak en gevolg. Er is een verschil tussen de gemaakte wereld en de natuurlijke wereld. Er is een site “Techniek-aktief.nl”, waar maandelijks een achttal bladen worden bekeken op technische/wetenschappelijke inhoud; in juni 2019 waren dat er meer dan tachtig.

 

Vooropstellende dat ik een heel groot voorstander ben van de vakinhoudelijke combinatie van het leergebied Mens en Natuur; immers alles staat in relatie tot elkaar, heb ik moeite met de titel van het leergebied. De vakinhoudelijke invullingen waren vanaf het begin zinvol, maar de titel van het leergebied gaf anderen ook weer de gelegenheid om zich van het vak Techniek te distantiëren; dat was jammer. Nu de leerinhouden van het leergebied meer vorm krijgen, is aanpassing van de benaming van het leergebied op z’n plaats. De titel Mens en Natuur dekt inhoudelijk de lading niet; en zet leerlingen op het verkeerde been. Zeker gezien de breedheid van het leergebied is een titel Mens & Wetenschap of Mens, Natuur & Wetenschap of Mens, Natuur & Onderzoeken meer passend. De huidige titel suggereert geen relatie met de (natuur)wetenschappen; Immers in het stuk zelf wordt aangeven (pagina 4) “Innovaties zijn dus onlosmakelijk verbonden met het leergebied mens en natuur” maar die zijn in de titel niet zichtbaar.

Naar mijn mening roept het logo ook een verkeerd beeld op, er zit niets in wat het wetenschappelijke – technologische – ontwerpvaardigheden – vertegenwoordigd. Het doet de inhoud van het leergebied te kort en schept verkeerde verwachtingen.

Binnen mens en natuur is de beroepscomponent heel belangrijk; van arts tot banketbakker; leerlingen moeten/kunnen ervaringen opdoen met het bedrijfsleven, samenwerken met experts, in vele verschillende beroepen. Zeker voor meisjes is en blijft het belangrijk om te ontdekken dat er vele technische beroepen “open” liggen voor hun. Nederland is een kennisland, en wij hebben de wereld veel te bieden. Het leergebied Mens, & Wetenschap kan daar een grote bijdrage aan leveren. Laat de leerling zich verwonderen over zijn directe, vaak technische omgeving. Immers de technologie zorgt voor de grootste veranderingen, in negatieve- en positieve zin.

In de hoop dat de titel van het leergebied heroverwogen kan worden en teken ik met vriendelijke groeten Frank Rosema.

BEZOEK TIPS

 

Musea 2020

Controleer eerst de musea tentoonstelling, tijden, protocollen voordat je er naar toe gaat!

Een overzicht van alle techniek uitjes.

Algemeen

Missie

Het inzichtelijk maken van de Techniek om ons heen en de ontwikkelingen daarbinnen.

Lees meer

De Bladen

Interessante artikelen

Iedere maand worden voor Techniek en het techniek deel in Mens en Natuur, artikelen besproken die een relatie met Techniek hebben. Afhankelijk van wat de uitgevers aanleveren kan het aantal bladen kan per maand verschillen.

Lees meer

Vakken

Techniek

Alles wat niet tot de natuur hoort heeft met Techniek te maken.

Mens en Natuur

De insteek in dit brede leergebied is het actief leren van leerlingen in hun omgeving, het te begrijpen en beheren.

Onderzoek en Ontwerpen

Leerlingen werken aan werkelijke vraagstukken uit de wereld van bèta en techniek.

Lees meer

Zoek hier naar een onderwerp naar keuze!