MENS EN NATUUR; Curriculum.nu

Beste Commissie; ”Curriculum.nl”

Het leergebied MENS EN NATUUR

Allereerst een groot compliment voor het imposante werk dat jullie geleverde hebben, met de nieuwe voorstellen voor de leergebieden. Vooral de samenhang tussen PO en VO is een grote voortuitgang. Een overzicht van mijn opmerkingen over het leergebied Mens en Natuur ontvangt de ontwikkelcommissie in een bijlage.

Van oorsprong ben ik opleider Techniek geweest aan een hogeschool. Wij hebben hard gewerkt om het vak Techniek inhoud te geven, zodat de leerling de technische wereld om zich heen beter kan begrijpen. Als vak hadden wij het zwaar, steeds moesten wij “opboksen en ons verdedigen” tegenover vakken die een langere geschiedenis hadden, zoals natuur- scheikunde, wiskunde en biologie. Dat waren vaak pittige discussies. Er is miljoenen gestoken in het opzetten en uitvoeren van Techniek. Als schoolvak is het nu vaak verdwenen, maar het heeft de leerlingen toen veel gebracht. Het vak is vaak verder geëvolueerd, in bijvoorbeeld Onderzoek en Ontwerpen.

De conceptvoorstellen voor het leergebied Mens en Natuur zijn gescand en het woord wetenschap en technologie, beide komen 123 keer voor. Realiserende dat het ook in een andere context dan een inhoudelijke zou kunnen; geeft de frequentie en de betekenis van die begrippen in de tekst wel het belang ervan aan. Hetzelfde geldt voor het begrip natuurwetenschappen. De mens – natuur – wetenschap (technologie) staan vaak op gespannen voet met elkaar; zeker als er sprake is van oorzaak en gevolg. Er is een verschil tussen de gemaakte wereld en de natuurlijke wereld. Er is een site “Techniek-aktief.nl”, waar maandelijks een achttal bladen worden bekeken op technische/wetenschappelijke inhoud; in juni 2019 waren dat er meer dan tachtig.

 

Vooropstellende dat ik een heel groot voorstander ben van de vakinhoudelijke combinatie van het leergebied Mens en Natuur; immers alles staat in relatie tot elkaar, heb ik moeite met de titel van het leergebied. De vakinhoudelijke invullingen waren vanaf het begin zinvol, maar de titel van het leergebied gaf anderen ook weer de gelegenheid om zich van het vak Techniek te distantiëren; dat was jammer. Nu de leerinhouden van het leergebied meer vorm krijgen, is aanpassing van de benaming van het leergebied op z’n plaats. De titel Mens en Natuur dekt inhoudelijk de lading niet; en zet leerlingen op het verkeerde been. Zeker gezien de breedheid van het leergebied is een titel Mens & Wetenschap of Mens, Natuur & Wetenschap of Mens, Natuur & Onderzoeken meer passend. De huidige titel suggereert geen relatie met de (natuur)wetenschappen; Immers in het stuk zelf wordt aangeven (pagina 4) “Innovaties zijn dus onlosmakelijk verbonden met het leergebied mens en natuur” maar die zijn in de titel niet zichtbaar.

Naar mijn mening roept het logo ook een verkeerd beeld op, er zit niets in wat het wetenschappelijke – technologische – ontwerpvaardigheden – vertegenwoordigd. Het doet de inhoud van het leergebied te kort en schept verkeerde verwachtingen.

.

Binnen mens en natuur is de beroepscomponent heel belangrijk; van arts tot banketbakker; leerlingen moeten/kunnen ervaringen opdoen met het bedrijfsleven, samenwerken met experts, in vele verschillende beroepen. Zeker voor meisjes is en blijft het belangrijk om te ontdekken dat er vele technische beroepen “open” liggen voor hun. Nederland is een kennisland, en wij hebben de wereld veel te bieden. Het leergebied Mens, & Wetenschap kan daar een grote bijdrage aan leveren. Laat de leerling zich verwonderen over zijn directe, vaak technische omgeving. Immers de technologie zorgt voor de grootste veranderingen, in negatieve- en positieve zin.

In de hoop dat de titel van het leergebied heroverwogen kan worden en teken ik met vriendelijke groeten Frank Rosema.